Stuvstakyrkans anpassning till coronapandemin hösten 2020

Under de första dagarna av augusti har Krisgruppen, som hanterar
Stuvstakyrkans förhållningssätt under pandemin, haft möte för att lägga upp en inriktning för hösten. Målsättningen är att hitta en linje som fungerar under en längre tid. Vi har i första hand tittat på ett tidsperspektiv som sträcker sig ungefär halva höstterminen.

Nuläge
I skrivande stund är pandemins läge i Sverige relativt stabilt. Det har under sommaren varit fallande siffror på antalet allvarligt sjuka och avlidna. De flesta av de restriktioner som gällde under våren ligger kvar och vi ser inga tecken på att det kommer ske några större förändringar i närtid. Gränsen på att inte samla mer än 50 personer, uppmaning om att försöka arbeta hemifrån och att undvika kollektivtrafik om möjligt samt det grundläggande:
skydda riskgrupper, hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma även med lätta symptom kommer förmodligen att ligga kvar rätt länge.

Gudstjänstfirande
Vi arbetar med att göra justeringar i kyrkorummet för att, från och med september, öppna för ett mindre antal gudstjänstfirare i kyrkan. Planen är att minska antalet kyrkbänkar och att öppna upp vikväggen mot samlingssalen. Allt för att det ska vara möjligt att sprida ut sig ordentligt.

Samtidigt vill vi fortfarande att gudstjänsten ska vara möjlig att följa på distans. Både för att hålla nere antalet som samlas i kyrkan och för att möjliggöra för alla som tillhör en riskgrupp och därför håller sig hemma att kunna delta i gudstjänsten. Vi fortsätter därför att arbeta med lösningar för webbsändning.

Allt kommer inte vara sig likt. Möbleringen är annorlunda. Vi försöker använda både nya och gamla entrén för att minska trängsel. Du som tänker komma, se till att avvakta ute på parkeringen om många råkar komma samtidigt, så att det inte blir trängsel i hallen. Har du minsta symtom så stanna hemma. Inled ditt kyrkobesök med att tvätta händerna. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd.

Söndagsklubben kommer att återuppta sin verksamhet. Den stora förändringen är att barnen inte kommer gå fram till podiet uppe i kyrksalen (för att de inte ska hamna i bild). Smittreducerande åtgärder kommer att vidtas så långt det är möjligt.

Det kommer inte att serveras något kyrkkaffe. Istället uppmuntrar vi till att ta med en egen liten fikakorg för enklare picknick utomhus de söndagar som vädret tillåter.

Vad innebär detta för servicegrupper, medverkande och församlingen i stort?
Vi tror inte att vi riskerar att samla fler än 50 personer vid de vanliga gudstjänsterna. Men skulle vi ändå hamna i den situationen så får vi som församling hjälpas åt att se till att några av oss helt enkelt vänder hem igen. Samarbete.

En särskild grupp kommer fungera som kyrkvärdar under gudstjänsterna. Detta för att få enhetlighet i upplägg och rutiner, samtidigt som vi avlastar servicegrupperna.

Servicegrupperna behåller ansvaret för blommorna på nattvardsbordet. Det kan med fördel göras under lördagen. Servicegrupperna behöver även ta ansvar för att ljudet sköts av någon. Ansvarig ljudtekniker tar kontakt med Sverker senast torsdagen före gudstjänsten.

För alla som planerar och medverkar i gudstjänsterna så gäller det att gemensamt se till att alla medverkande är införstådda med att gudstjänsten webbsänds. Som medverkandesyns man alltså i bild i webbsändningen. Övriga gudstjänstfirare ska inte synas i bild.

Man kan alltså inte som gudstjänstledare bjuda in till aktiviteter framme på podiet (om det inte planeras ihop med webbsändarna först). Som medverkande får man tänka på att vända sig både ut mot kyrksalen, mot församlingssalen och inkludera dem som följer gudstjänsten på distans.


Verksamhet för personer i riskgrupp

Enligt Folkhälsomyndigheten ska personer som tillhör riskgrupp inte samlas inomhus. RPG och Må bra kommer inte att samlas för verksamhet i kyrkan. Detsamma gäller Stickcafét. Däremot arbetar vi för att hitta mötesplatser utomhus i någon form, där det
förhoppningsvis även ska vara möjligt att delta om man tillhör en riskgrupp.


Övrig verksamhet
För alla andra grupper gäller samma förutsättningar som under våren. Equmeniasgrupper, husbandet, körerna och olika möten (styrelse mm) har möjlighet att bedriva sin verksamhet med ungefär det upplägg som gällde under slutet av våren. Varje ledare/
ledargrupp tar självklart beslut om exakt vad som gäller och hur man gör, men det krävs att vi är uthålliga i arbetet med riskreducerande åtgärder. Det ska vara möjligt att hålla
avstånd och vi ska ha tänkt igenom verksamheten ordentligt

Särskilda arrangemang
Lägerhelgen på Björkögården kommer att genomföras 22-23 augusti. Det finns några platser kvar för den som inte anmält sig.

Konfirmationshögtiden den 20 september kommer inte att vara öppen för spontana gudstjänstbesökare. Några representanter för församlingen kommer att bjudas in. Konfirmanderna kommer ha möjlighet att bjuda in ett fåtal närstående per person. Till det
är det ett antal medverkande. Tyvärr är det inte möjligt att delta på den gudstjänsten utan en särskild inbjudan. Förhoppningen är att webbsända även denna gudstjänst, så att alla som vill kan delta på distans.

Stuvstakyrkans Gala för Världens barn kommer av förklarliga skäl inte att kunna genomföras. Det utesluter inte att vi deltar i insamlingen på andra sätt. Låt oss vara kreativa tillsammans.


När det gäller arrangemang längre fram i tiden (Julmarknad, julkonserter, lucia) har vi för närvarande inte fattat några definitiva beslut. Vi följer utvecklingen och återkommer.

Sammanfattningsvis
Ledorden är att vi hjälps åt och gör detta tillsammans. Vi har omsorg om varandra, gör det bästa vi kan av situationen och lägger allt i Guds händer.

Om du har frågor kring något av detta är du välkommen att kontakta oss i Krisgruppen.

Om du behöver teknisk hjälp för att ta del av webbsändningarna är du välkommen att kontakta Sverker eller Ove.


Vänliga hälsningar
Tommy Aronsson, Ove Sommar och Stefan Gideon