Samtal om diakoni

Publicerat 

Det är viktigt att diakonin är levande i Stuvstakyrkan. Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling.   Medmänsklig omsorg till hjälp för människor i utsatta livssituationer. Det finns tusen sätt att visa detta och i dagens samhälle är vi många som behöver en utsträckt hand.

I Stuvstakyrkan finns ett diakoniutskott som har koll på behov. Ett initiativ var att inleda ett samarbete med Hela Människan som för snart två år sedan startade en secondhandbutik i kyrkans fastighet för att ge arbetsträning för de som behöver stöd i att återkomma till arbetslivet. Besökstjänsten är en annan funktion. Att göra besök på sjukhem och äldreboenden, ordna skjutsar, uppvakta vid födelsedagar och skicka julhälsningar är angelägna och meningsfulla uppgifter. Naturligtvis har även barn- och ungdomsverksamheten drag av diakoni, att kunna bidra till barns och ungdomars trygghet och välmående.

I början av året diskuterades diakoni både på församlingsstyrelsens sammanträde den 3 januari och på församlingsmötet den 3 februari.

En av anledningarna till samtalen var en enkät som Hela Människan skickat ut för att få tankar och idéer till sitt eget framtidsarbete, men frågorna gick bra att applicera även direkt på Stuvstakyrkans situation. Enkäten var ambitiös och på styrelsemötet avsattes en god stund för att inte behöva hasta igenom samtalet.

Några av frågeställningarna var; Hur ser utsattheten ut idag? Har den förändrats? Vad händer i Huddinge? Hur påverkar förändringar i omvärlden människors behov av stöd? Hur ska vi ta vara på och inspirera diakonalt engagemang? Hur ska samarbetet med Hela Människan fungera?

Ett böljande samtal fördes. Hur ser vår omvärldsanalys ut? På vilka sätt skiljer sig utsattheten i olika miljöer? Det finns många dolda utanförskap som inte syns på ytan. Ensamhet är ett av dem. Hur hitta de som har behov? Ett ämne som sällan tas upp i församlingen är sociala mediers inverkan på människors självkänsla och brist på densamma, med tanke på att många lägger mycket tid vid dessa medier.

Samhället förändras och det är viktigt att ha ”örat mot marken”.

Samtalet om diakoni fortsatte på församlingsmötet.

Många av församlingens insatser benämns bäst som ”förebyggande diakoni”. Några områden som upplevs angelägna för framtiden är att motverka ensamhet, vara ett stöd för människor på väg mot utmattning, hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa, vägleda nyanlända i assimilationen samt inte minst att vara en mötesplats för reella möten.

I etablerade områden blir inte utsattheten så offentlig, men den kan finnas innanför bostädernas väggar.

Samtalet behöver hållas ständigt levande för att leda till handling